میزان رشد اشتغال زندانیان

در ۹ ماهه امسال
?اشتغال بیش از 45 درصد از زندانیان اردبیل

✅مدیر کل زندانهای اردبیل: اگر امکانات زندانها و میزان اشتغال ایجاده شده در این مکان ها را با کل جامعه مقایسه کنیم ، می بینیم با تمام محدودیت ها سرعت ایجاد شغل در زندانها نسبت به جامعه بالاست.